Στόχος του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, είναι η ανάδειξη τριών (3) οικονομικών φορέων που θα συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο με τη ΓΓΤΤ για την υλοποίηση περιοχών δωρεάν ασυρματικής πρόσβασης σε όλη τη χώρα. Τα σημεία εγκατάστασης θα επιλεγούν από τους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικών όπως ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση (π.χ. χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής- μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) και θα κατανέμονται σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα ανατεθεί, μέσω εκτελεστικών συμβάσεων στους αναδόχους που συμμετέχουν στη συμφωνία πλαίσιο.

Τι θα κάνουν οι ανάδοχοι

Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, τη θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του έργου για τρία (3) χρόνια. Θα εγκατασταθούν 11 600 σημεία ασυρματικής πρόσβασης (WiFi Access Points) σε όλη τη χώρα, συγκεντρωμένα σε περίπου 2 900 περιοχές ασυρματικής πρόσβασης.
Η δράση είναι συμπληρωματική της δράσης WiFi4EU που υλοποιείται από την ΕΕ, αλλά με αναβαθμισμένες τεχνικές προδιαγραφές, ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και αυξημένο προϋπολογισμό (μεσοσταθμικά αντιστοιχούν περίπου €46 000 ανά Δήμο, έναντι €15 000 της δράσης WiFi4EU). Ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί και θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, θα μπορεί να υποστηρίξει συνδέσεις υπερ-υψηλής χωρητικότητας και θα είναι επεκτάσιμος. Στο πλαίσιο του έργου θα αποκτηθεί και όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό) για την παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου.
Στόχος της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της χώρας, χωρίς περιορισμούς, αποσκοπώντας στην προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργήσουν μια κρίσιμη μάζα χρηστών και θα βασιστούν σε υφιστάμενες και νέες σταθερές ευρυζωνικές υποδομές. Μελλοντικά, οι υποδομές αυτές θα μπορούν να αξιοποιηθούν και για την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνων πόλεων, όπως η δηµιουργία δικτύων αισθητήρων περιβαλλοντικών συνθηκών, ρύθµισης της κυκλοφορίας κ.λπ.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14.740.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό έως 25% του προϋπολογισμού του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ 2014-2020 / ΕΠΑΝΕΚ) και εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Β. Μαγκλάρας, δήλωσε: «Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της χώρας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και τους δίνει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές, τη δυνατότητα συμμετοχής στο ψηφιακό γίγνεσθαι. Η δράση συμπληρώνει και επεκτείνει την εμβληματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία WiFi4EU και αποτελεί εντάσσεται στον επικαιροποιημένο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχεδιασμό που η ΓΓΤΤ εκπόνησε και υλοποιεί».
Η διαβούλευση διενεργείται μέσω του ιστότοπου http://www.eprocurement.gov.gr/, ενώ το κείμενο της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί επιπλέον στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (http://www.mindigital.gr/) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (http://www.digitalplan.gov.gr).